Tranzitfoglalkoztatás a Mine-Screen Kft-nél

A Tranzitfoglalkoztatás a Mine-Screen Kft-nél valósul meg, a projekt keretében hátrányos helyzetű munkanélküliek munkába való visszavezetése történik meg. A projekt elemei: a célcsoport tagok toborzása és kiválasztása, képességek felmérése, ehhez egyéni fejlesztési tervek készítése, mentorálás, a csoporttagok részére OKJ-s építőipari képzések, továbbá készségfejlesztés, csapatépítés megvalósítása. Mindezekkel párhuzamosan foglalkoztatás az építőipari vállalkozásnál 21 hónapig.

 

A pályázati konstrukció célja:

Jelen konstrukció általános célja hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése tranzitfoglalkoztatási programok segítségével. Cél, hogy a munkanélküliség állapotából a tartós foglalkoztatás állapotába juttassa a szakképzetlen, illetve elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkező hátrányos helyzetű munkanélkülieket a foglalkoztatással összekapcsolt szakképzés révén.

Tranzitfoglalkoztatás lényege:

 • a foglalkoztatással szerves egységben megvalósított (munkaviszonyon alapuló)
 • iskolarendszeren kívüli, a kulcsképességek fejlesztésével összekapcsolt,
 • OKJ-s szakképesítést nyújtó, vagy munkakör betöltéséhez szükséges, foglalkozás,

tevékenység gyakorlására képesítő végzettség megszerzésére irányuló képzés, amelyet

 • Alaposan előkészített kiválasztás után
 • Pályaorientáció,
 • Felzárkóztatás vagy ismeret-felújítás,
 • Motiválás előz meg, és kísér,
 • A foglalkoztatottak egyéni pszichoszociális problémáinak megoldását segítő folyamatos szolgáltatás(ok) egészít(enek) ki

Részcélok

Közvetett cél a munkanélküli személyek szakmához, munkához, rendszeres munkajövedelemhez juttatásával, saját maguk és családjaik életkörülményeinek javítása. A résztvevők munkaerő-piaci kompetenciájának jelentős növelése, a nyílt munkaerő-piac és a gazdaság stabil és aktív szereplőivé válásuk segítése, támogatása.

 

Célcsoport

Jelen kiírás célcsoportját a munkanélküliek alábbiakban meghatározott csoportja alkotja.

A KSH fogalom-meghatározása alapján: „Munkanélküli az a személy, aki az adott héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelyből átmenetileg hiányzott, vagy

– a kikérdezést megelőző négy hét folyamán aktívan keresett munkát, vagy

– két héten belül munkába tudott volna állni, ha talált volna megfelelő állást.

Ebbe a csoportba tartozik továbbá a gazdaságilag nem aktívak közül az, aki szeretne dolgozni, és két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást, de nem keres munkát, mert foglalkoztatását reménytelennek látja.”

A TÁMOP-1.4.6-13/1 program célcsoportjába az a fenti fogalom-meghatározás szerinti munkanélküli tartozhat, aki

 1. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy
 2. a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy
 3. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy
 4. a projektbe vonást megelőző hat hónapban nem folytatott rendszeres – az Flt. 58. §
 5. (5) bekezdés e) pontjában meghatározott kereső tevékenységet -, vagy a munkaügyi központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy
 6. a saját háztartásában legalább egy eltartottal egyedül él, vagy
 7. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy
 8. etnikai kisebbséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen, vagy
 9. rehabilitációs járadékban részesül, vagy
 10. a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § 6 ) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.

A felsorolt pontokban foglalt feltételeknek a célcsoporttag projektbe történő belépésnek napján, azaz a célcsoporttag és a kedvezményezett között létrejövő együttműködési megállapodás hatályba lépésének napján érvényesülniük kell.

A célcsoporttagok megfelelőségének igazolása

 • Legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.
  • A célcsoporttag által aláírt nyilatkozat.
  • Bizonyítvány másolata.
 • A foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévüket betöltötték.
  • A célcsoporttag által aláírt nyilatkozat.
  • Személyi igazolvány másolata.
 • életévüket be nem töltött pályakezdő álláskeresők
  • Az illetékes munkaügyi központ kirendeltségének igazolása a nyilvántartásba vételről.
 • A projektbe vonást megelőző hat hónapban A Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 58. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott rendszeres kereső tevékenységet nem folytatattak, vagy a munkaügyi központ által legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántartásban voltak.
  • A célcsoporttag által aláírt nyilatkozat.
  • Illetékes munkaügyi központ kirendeltség igazolása a nyilvántartásba vételről.
 • A saját háztartásában legalább egy eltartottal egyedül él.
  • A célcsoporttag által aláírt nyilatkozat.
 • A foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek.
  • OEP igazolás
  • MÁK igazolás.
 • Egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen
  • A célcsoporttag által aláírt nyilatkozat.
 • Rehabilitációs járadékban részesül.
  • Az ONYF határozatának másolata.
 • A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § 6 ) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
  • 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2. §-ban felsorolt intézetek, hivatalok által kiállított határozatok másolatai.
 • A foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül ápolási díjban részesültek.
  • A folyósító önkormányzat igazolása.
 • A célcsoport tagja ESZA forrásból támogatott program keretében szakmát nem szerzett és támogatott foglalkoztatásban nem vett részt, illetve a támogatott programban végzett képzés, foglalkoztatás befejezését követően két év eltelt, továbbá hasonló célú programok keretében jelenleg támogatásban nem részesül.
  • A célcsoporttag által aláírt nyilatkozat.


 

Támogatható tevékenységek köre

A pályázati program keretében az építőiparban megvalósított tranzitfoglalkoztatási (azaz foglalkoztatással egybekötött képzési) programok támogathatóak.

Ezen belül

 1. Projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek:

 

 1. Projekt előkészítés
 2. Projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósítása

 

 1. A célcsoport bevonásához, felkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek:

 

 1. Célcsoport elérése, toborzása
 2. Célcsoport kiválasztása
 3. Célcsoport bevonása
 4. Célcsoport felkészítése a projektben való részvételre, képzésre, foglalkoztatásra, tartós elhelyezkedésre (pl.: önismeret, személyiségfejlesztés, csapatépítés, tanulási- és munkamotiváció, pályaorientáció, munkaerő-piaci, álláskeresési képességek, készségek fejlesztése, vállalkozói ismeretekre, szociális szövetkezet alakítására való felkészítés stb.)

III. Foglalkoztatással egybekötött képzési szakasz

 1. képességfelmérés,
 2. felmérés eredménye alapján egyéni fejlesztési terv készítése;
 3. képzés-szervezői feladatok ellátása;
 4. a képzéshez kapcsolódó gyakorlati elemek megvalósításához kapcsolattartás a képzést lebonyolító intézményekkel;
 5. célcsoport támogatása a képzésben tartás elősegítésére pszichoszociális és egyéb támogató szolgáltatások nyújtásával;
 6. az álláskereséshez, ill. munkakörnyezetbe való beilleszkedéshez felkészítő tanácsadás,
 7. a célcsoport felzárkóztatását elősegítő szolgáltatások (5-8. osztályos felzárkóztató oktatás) és/vagy államilag elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzésének és foglalkoztatásának megvalósítása;
 8. a program keretében támogatott szakképzésekhez gyakorlati képzőhely biztosítása;
 9. a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok biztosítása;
 10. személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása;
 11. felkészítés az önálló élet és a munkavállalói szerep összehangolására, az ehhez szükséges társas kompetenciák kialakítása egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében;
 12. utazás biztosítása, illetve megszervezése,
 13. Elhelyezkedés és utógondozás szakasza
 14. Támogatott foglalkoztatásban részt vett célcsoport tagok kötelező foglalkoztatása
 15. Munkába járás támogatása
 16. Célcsoport nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének, önfoglalkoztatóvá válásának elősegítése

 

Lehetőség van a projekt teljes ideje alatt a célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazására. A tevékenységet dokumentálni szükséges.

 1. Kötelezően megvalósítandó szakmai tevékenységek
 2. a tranzit típusú (azaz foglalkoztatással egybekötött képzési) program megvalósítása az építőipar területén,
 3. a képzést sikeresen elvégzők minimum 25%-nak építőiparhoz tartozó OKJ-s szakképzettséghez való hozzájuttatása,
 4. támogatott foglalkoztatás idejének felével megegyező továbbfoglalkoztatás biztosítása
 5. a célcsoport tagjainak képzésben és foglalkoztatásban tartását szolgáló személyre szabott szolgáltatások biztosítása
 6. nyílt munkaerő-piaci reintegráció elősegítése.

A nyertes pályázó és a célcsoporttag között kötelező együttműködési megállapodást kötni a bevonási szakasz lezárását követően. Az együttműködési megállapodás hatályba lépésének napjával tekinthető a célcsoporttag bevontnak és így részére csak ettől a dátumtól biztosítható a bevonást követő projekt-szakaszokhoz tervezett szolgáltatás és ellátás.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az együttműködési megállapodás hatályba lépésének napja hatással lehet a projekttevékenységek elszámolhatóságára, továbbá a célcsoporttagok bevonhatóságával kapcsolatos feltételek teljesülésére is. (C1. pont Célcsoporttagokkal kapcsolatos elvárások).

A projekt teljes ideje alatt szociális és mentális támogatást szükséges biztosítani a résztvevők számára. A megvalósításban résztvevő szakemberek – a bevont célcsoporttagokkal közösen, azok egyedi igényeinek, képességeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével – egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki, amely a képzésen túl szociális és mentális (személyiség-) fejlesztésük, felzárkóztatásuk stb. tervét is magában foglalja. A foglalkoztatást kísérő mentális és szociális támogatás a projektből való lemorzsolódás minimalizálását, illetve a sikeres vizsgázók számának maximalizálást szolgálja.

 

 

 

Megvalósíthatósági tanulmány

A pályázathoz készített megvalósíthatósági tanulmány megtekinthető itt: MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Oldal megtekintése »

Mentorálás

A mentorálási kézikönyv elérhető itt: MENTORÁLÁSI KÉZIKÖNYV Fotók a mentorálásról:  

Oldal megtekintése »

OKJ-s képzések

A projekt keretében 8 fő nehézgépkezelőt és 8 fő szárazépítőt képzett ki az Arnetic Kft. Fotók a képzésről és a vizsgáról:    

Oldal megtekintése »

Toborzási felhívás

Oldal megtekintése »

Tréningek

A projekt keretében az EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft. nyújtja a készségfejlesztő és csapatépítő tréningeket. Megvalósult tréningek: EGYÜTTMŰKÖDÉS-PARTNERSÉG (4 alkalom) KOMMUNIKÁCIÓ (4 alkalom) IDŐGAZDÁLKODÁS (2 alkalom) ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ (2 alkalom) KONFLIKTUSKEZELÉS (2 alkalom) ÖNISMERET 1 (2 alkalom) ÖNISMERET 2 (2 alkalom) STRESSZKEZELÉS (2 alkalom) SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ (1 alkalom) DIGITÁLIS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS (2 alkalom) CSAPATÉPÍTŐ TRÉNING (4 alkalom)

Oldal megtekintése »